Politica de confidențialitate

Informare privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal si Politica adoptata de către societatea noastră în vederea asigurării respectării dispozițiilor Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”, “GDPR”)

Stimați clienți/utilizatori ai site-ului https://sculelemn.ro/.

TECHNOWOOD S.R.L.,  Mun. Brașov, Str. Carpaților nr. 60, Platforma Industrială Metrom Hala Sculărie, Județul Brașov, J08/3069/2004, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Rolul prezentei informări este de a vă explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

Vă informam ca începând cu data de 25 mai 2018, au intrat în vigoare și au fost aplicate noile prevederi ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). Acest regulament vă privește și pe dvs. deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți, cât și pentru operatori, și totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu. GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene.

TECHNOWOOD S.R.L. cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam într-o maniera integrata si practica informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Societate cu privire la clienții acesteia:

• Cu privire la clienți: Date personale de identificare (nume, prenume, domiciliu, data si locul nașterii, serie, număr, data eliberare act de identitate, telefon, e-mail, CNP, semnătura olografa și, dacă este cazul, semnătura în format digital).

• Cu privire la partenerii contractuali: Date personale de identificare (nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, serie, număr, data eliberare act de identitate, telefon, e-mail, CNP, semnătura olografă și, dacă este cazul, semnătura în format digital).

• Cu privire la utilizatorii site-ului https://sculelemn.ro/: Date de identificare online cum sunt adresele IP ale celor care accesează resursele online ale companiei, locațiile GPS, nume de utilizator în diverse aplicații sau date care pot fi obținute prin cookie-urile din browser.

 

Societatea colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

1. încheierea, executarea și încetarea contractului încheiat cu societatea noastră și a actelor adiționale la acesta;

2. prestarea serviciilor oferite de societate;

3. asigurarea funcționalității și optimizării site-ului https://sculelemn.ro/

4. îndeplinirea obligațiilor legale;

5. raportări interne;

6. soluționarea potențialelor litigii, deferite instanțelor (de drept comun sau arbitrale, din țarp sau străinătate);

7. soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților și/sau a persoanelor vizate;

8. comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;

9. recuperarea creanțelor.

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus, are ca temei după caz:

1. încheierea și executarea contractelor cu societatea noastră;

2. o obligație legală a Societății;

3. consimțământul dumneavoastră (în cazul în care nu se aplică un alt temei din prezenta listă);

4. interesul legitim al Societății.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

1. autoritățile statului (inclusiv autorități de muncă sau fiscale, organele statului competente în materie penală), ca urmare a unei obligații legale a Societății;

2. furnizorii implicați în mod direct/indirect în activitatea Societății, în vederea încheierii și executării contractului de prestări servicii cu societatea noastră;

3. parteneri ai Societății, în vederea încheierii și executării contractului de prestări servicii cu societatea noastră;

4. instituții, agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;

5. angajați ai Societății, în vederea încheierii și executării contractului de prestări servicii cu societatea noastră;

6. instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, contabili, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experți evaluator, în cazul în care prelucrarea necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale sau în scopul realizării intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță;

Transferul datelor personale într-o țară membră UE/SEE, sau într-o tara terță, din afara Spațiului Economic European:

În principiu, Societatea nu va transfera datele dvs. cu caracter personal către alte companii din afara țării.

Cu toate acestea, doar dacă va fi absolut necesar în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus, Societatea ar putea sa transfere datele dvs. personale către alte companii din afara, aflate în interiorul Uniunii Europene și/sau a Spațiului Economic European.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre parți.

Datele personale vor fi stocate atât timp cat este necesar pentru scopurile menționate mai sus și/sau pe perioada de timp prevăzută pentru arhivare de dispozițiile legale generale.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal;

(2) Dreptul la rectificare;

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;

(4) Dreptul de a vă retrage consimțământul;

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării;

(6) Dreptul la portabilitatea datelor;

(7) Dreptul la opoziție;

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afectează semnificativ;

(9) Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor (www.dataprotection.ro/).

(10) Dreptul de a vă adresa justiției.

 

Obligațiile Societății:

– Operatorul va prelucra datele în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

– Operatorul va prelucra datele personale în scopuri determinate, explicite și legitime, ulterior nefiind permisă prelucrarea într-un mod incompatibil acestor scopuri;

– Operatorul se va asigura că datele personale colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

– Operatorul va păstra datele într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate;

– Operatorul garantează că datele personale sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;

– Operatorul se obligă să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garantă și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, revizuind și actualizând în mod activ respectivele măsuri;

– Operatorul se asigură că firmele subcontractante să aibă, de asemenea, implementate prevederile Regulamentului UE 679/2016.

Definiții:

Conform regulamentului, următoarele definiții sunt agreate de către parți:

a) “Date cu caracter personal”: sunt acele informații (orice suită de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana interesată”). Persoana fizică identificabilă este considerată persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, precum un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, etc.

b) “Beneficiar”: clienți persoane fizice sau reprezentanți ai persoanelor juridice, angajați, candidați, reprezentanți ai furnizorilor persoane juridice, utilizatori ai site-ului nostru;

c) „Operator”: desemnează societatea TECHNOWOOD S.R.L care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor caracter personal;

d) „Responsabil de prelucrare”: TECHNOWOOD S.R.L;

e) „Subcontractor”: orice organism terț părților, care are o relație contractuală cu TECHNOWOOD S.R.L;

f) „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemnează orice operațiune sau orice ansamblu de operațiuni efectuate sau nu de către Operator cu ajutorul unor procedee automatizate și aplicate datelor cu caracter personal, precum și culegerea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice formă de punere la dispoziție, apropierea sau interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea acestora;

g) „Violarea datelor cu caracter personal”: desemnează o violare a securității care atrage după sine, în mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal, păstrarea și prelucrarea în alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date;

Actualizarea prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Puteți afla toate modificările, actualizările și completările aduse studiind ultima variantă a notificării care va fi afișată pe site-ul nostru.

Totodată, vă încunoștințăm că informații suplimentare se regăsesc în documentele intitulate: Politica despre Cookies afișată pe site și în Procedurile noastre Interne pentru respectarea Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”, “GDPR”), pe care ni le puteți solicita în mod direct și care vă vor fi comunicate prin email, în termen de 5 zile din momentul înregistrării solicitării.

Discută cu specialiștii Technowood